همایش پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

مرکز ملی تعالی و پیشرفت

پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

زمان: 06 تیر ماه 1400

ساعت: 7:30 الی 10 صبح