گزارش بازخورد

در هر دوره از جایزه با اتمام فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی گروه ارزیابی متناسب با سطح تعالی شرکت گزارشی استاندارد را در قالب مفاهیم بنیادین تعالی و معیارها و زیر معیارهای مدل بر اساس نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود(نقاط ضعف) به مرکز ملی تعالی و پیشرفت ارائه می‌دهد. این گزارش می‌بایست مبتنی بر منطق رادار و امتیاز کسب شده در معیارها و زیر معیارها با مصادیق مشاهده شده نگارش شود تا سازمان بتواند از آن به نحو مطلوب بهره ببرد.
در گزارش بازخورد مرکز ملی تعالی و پیشرفت در مورد شرکت ارزیابی شونده مواردی از قبیل، جایگاه شرکت‌ در میان سایر مشارکت‌کنندگان، لیستی از پروژه‌های بهبود با اولویت و خلاصه مدیریتی نیز ارائه می‌شود.