پروژه های بهبود

مرکز ملی تعالی و پیشرفت معتقد است که سفر تعالی با گزارش بازخورد و اهدای جوایز به برترین‌ها به اتمام نمی‌رسد بلکه تازه شروع راه است و سازمان متعالی پیوسته در حال تقویت نقاط قوت اجرای موثر زمینه‌های بهبود است.

 

 

به همین منظور مرکز ملی تعالی و پیشرفت با طرح‌ریزی فرآیند کلیدی تحت عنوان فرآیند پیگیری پروژه‌های بهبود بصورت مستمر بعد از ارائه گزارش بازخورد برنامه‌های بهبود هر شرکت را تاحصول نتیجه پیگیری و کنترل خواهد نمود.