منطق ارزیابی

منطق ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت منطق رادار می‌باشد. منطق رادار یک چارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قدرتمندی است که پشتوانه محکمی را برای پشتیبانی از سازمان‌ها فراهم می‌کند، این‌گونه که اگر سازمان اشتیاق خود برای دستیابی به تعالی پابدار راعینیت ببخشد، منطق رادار چالش‌هایی که باید بر آن غلبه کند ر انشان می‌دهد. است که این امکان را فراهم می‌نماید تا عملکرد سازمان به طور نظام‌مند مورد پرسش قرار گیرد.

رادار(RADAR) از چهار جزء تشکیل شده است:

نتایج(Results):تعيين نتايج به عنوان بخشي از فرآيند تدوين خط مشي و استراتژي است. اين نتايج، عملكرد سازمان را در ابعاد مالي، عملياتي و ادراكات ذينفعان پوشش مي‌دهد.

رویکرد:(Approach) برنامه‌ريزي، ايجاد و توسعه مجموعه‌اي يكپارچه از رويكردهاي منطقي و مطلوب جهت دستيابي به نتايج مورد نياز حال و آينده.

جاری سازی:(Deployment) جاري سازي رويكردها به روشي نظام‌مند جهت اطمينان از اجراي كامل آن‌ها.

ارزیابی و اصلاح(Assessment and Refinement): ارزيـابي و اصلاح رويـكردها و اجراي آن براسـاس بررسي و تحليـل نتـايج به دست آمده و فعاليت‌هاي يادگيري جاري و در نهايت شناسايي، اولويت‌بندي، برنامه‌ريزي و اجراي بهبودهاي‌ مورد نياز.

((از منطق رادار جهت امتيازدهي و همچنين چارچوبي براي خودارزيابي در سازمان‌ها ياد مي‌شود. ))

در بالاترین سطح منطق رادار(RADAR) در قالب یک چرخه بیان می‌کند که سازمان نیاز دارد به اینکه:

  • نتایج را تعیین کند که قصد دارد به عنوان بخشی از استراتژی خود به آن‌ها دست پیدا کند. این نتایج عملکرد مالی سازمان، عملکرد عملیاتی آن و انتظارات ذینفعان را در بر می‌گیرد.
  • مجموعه یکپارچه از رویکردهای مناسب را طرح‌ریزی کرده و توسعه دهد، به طوری که نتایج مورد انتظار حال و آینده سازمان را محقق سازند.
  • رویکردها را به گونه ای نظام مند جاری سازی کند تا از اجرای آنها اطمینان حاصل نماید.
  • رویکردهای جاری شده را بر اساس پایه و تحلیل نتایج به دست آمده و فعالیت‌های مداوم یادگیری ارزیابی و اصلاح نماید از طریق این ارزیابی و اصلاح شناسایی و اولویت بندی طراحی و اجرای بهبودها و نوآوری‌های مورد نیاز انجام می‌شود.