شرایط ثبت نام

* مراحل ثبت نام و عقد قرارداد جهت مشارکت در فرایند ارزیابی مرکز ملی تعالی و پیشرفت:

1  هماهنگی با سازمان یا نهاد بالادستی در خصوص ثبت‌نام در فرایند ارزیابی جایزه

2- هماهنگی با مرکز ملی تعالی و پیشرفت در خصوص انتخاب و تعیین سطح تعالی مورد تقاضا

3- ثبت نام اولیه(تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت‌ها و موسسات)

*تذکر: ضرورت دارد قبل از تکمیل فرم ثبت‌نام، حتما راهنمای متقاضیان توسط مدیر عامل و سایر مدیران با دقت مطالعه شود.

4- عقد قرارداد (بعد از انجام ثبت‌نام ، فرم قرارداد به ایمیل مدیر تعالی شرکت مندرج در فرم ثبت نام ارسال خواهد شد.)

5- واریز وجه مطابق جدول هزینه ثبت‌نام و ارسال اصل و یا تصویر فیش بانکی به این مرکز (از طریق پست، فکس یا ایمیل)

6- ثبت نام نهایی و مشارکت در فرایند ارزیابی

7- مشارکت‌ در آموزش‌های مشخص شده از طرف مرکز ملی تعالی و پیشرفت

8- ارسال اظهارنامه تعالی سازمانی استاندارد مبتنی بر سطح تعالی مورد تقاضا در بازه زمانی تعیین شده از طرف مرکز ملی        تعالی و پیشرفت

9- هماهنگی مناسب و انجام فرایند ارزیابی بازدید از محل در بازه زمانی تعیین شده از سوی مرکز ملی تعالی و پیشرفت