سطوح تعالی

جایزه ملی تعالی و پیشرفت با توجه به کسب امتیاز در بازه امتیازی 0 تا 1000 امتیاز بر اساس چارچوب مدل و منطق ارزیابی رادار در سه سطح زیر طبقه ­بندی

می­ شود:

 • سطح تندیس

سازمان­ هایی كه مدل تعالی سازمانی را به‌طور كامل به ‌كارگرفته و طی دوره عملكرد حداقل 5 سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ به شرط کسب حد نصاب تعیین شده زیر به تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین دست خواهند یافت.

 • از بین سازمان­ هایی که امتیاز آن­ها بیش از 701 باشد یک سازمان که دارای بیشترین امتیاز است به‌عنوان سازمان برتر معرفی و تندیس زرین دریافت خواهد کرد.
 • سازمان­ هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از 601 باشد، برنده تندیس سیمین خواهند بود.
 • سازمان ­هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از 501 باشد، برنده تندیس بلورین خواهند بود.

 

 

سطح تقدیرنامه برای تعالی

به سازمان­هایی كه به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط كسب حد نصاب تعیین شده برای سطوح زیر “تقدیرنامه” اعطاء می‌شود.

 • تقدیرنامه 1 ستاره برای امتیاز در بازه 251 تا 300
 • تقدیرنامه 2 ستاره برای امتیاز در بازه 301 تا 350
 • تقدیرنامه 3 ستاره برای امتیاز در بازه 351 تا 400
 • تقدیرنامه 4 ستاره برای امتیاز در بازه 401 تا 450
 • تقدیرنامه 5 ستاره برای امتیاز در بازه 451 تا 500

 

سطح گواهی تعهد به تعالی

 • این سطح برای سازمان‌هایی طراحی شده است که در ابتدای سفر خود به سمت تعالی سازمانی هستند. به سازمان­ هایی كه در مسیر تعالی گام نهاده‌اند و با اجرای یکی از روش‌های خودارزیابی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت‌بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند، گواهی “تعهد به تعالی” اعطاء می‌شود. در این سطح سازمان براساس هشت محور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و امتیازی خارج از چارچوب مدل تعالی و بر اساس هشت محور در بازه 0 تا 100 تخصیص داده می‌شود.
 • سازمان­ هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از 60 باشد، گواهی تعهد به تعالی اعطا می‌شود.
 • سازمان­هایی كه امتیاز كسب شده آنها کمتر از 60 باشد، گواهی حضور اعطا می‌شود.

 

 • طبقه‌بندی سطوح جایزه تعالی:

 

حداقل شرایط و ویژگی­ های عمومی سازمان­ های متقاضی در هر سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی به شرح زیر است:

 • یکی از مدیران ارشد به‌عنوان مدیر تعالی انتخاب شود.
 • آموزش مدل تعالی سازمانی برنامه‌ریزی و اجرا شود.
 • اجرای فرآیند خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی انجام شود.
 • شناسایی و اولویت‌بندی پروژه ­های بهبود ناشی از فرآیند خودارزیابی برنامه‌ریزی و اجرا شود.
 • برنامه­ های عملّیاتی برای اجرای پروژه ­های بهبود تهیه شود.