تقویم اجرایی

مرکز ملی تعالی و پیشرفت هر ساله با شروع فرآیندارزیابی با تصمیم کمیته اجرایی و بررسی ادوار گذشته نسبت به برنامه‌ریزی و اعلام تقویم اجرایی جایزه اقدام می‌نماید.