تقویم اجرایی

مرکز ملی تعالی و پیشرفت هر ساله با شروع فرآیندارزیابی با تصمیم کمیته اجرایی و بررسی ادوار گذشته نسبت به برنامه‌ریزی و اعلام تقویم اجرایی جایره اقدام می‌نماید.

شایان ذکر است تقویم اجرایی در شرایط خاص ممکن است با تغییراتی در زمانبندی بازه‌های عنوان شده مواجهه شود.

 

تقویم اجرایی ششمین دوره مرکز ملی تعالی و پیشرفت

ردیف

شرح

محدوده زمانی

1

فراخوان متقاضیان ششمین دوره جایزه

تابستان 1400

2

ثبت نام و عقد قرارداد متقاضایان شرکت در فرایند ارزیابی جایزه

تابستان 1400

3

فراخوان و ثبت نام ارزیابان ارشد/ ارزیابان

تابستان 1400

4

برگزاری سمینارهای ترویجی و آموزشی برای سازمان‌های متقاضی

پاییز 1400

5

برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی (مدیران تعالی و ارزیابان و…)

مهر و آبان 1400

6

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه توسط متقاضیان

پایان آبان ماه 1400

7

دعوت ارزیابان منتخب و برگزاری همایش ویژه ارزیابان

پاییز 1400

8

انتخاب ارزیابان و تشکیل گروه‌های ارزیابی

پاییز 1400

9

اجرای فرایند ارزیابی جایزه توسط گروه­های ارزیابی و ارسال صورتجلسه اجماع

پاییز و زمستان 1400

10

جمع‌بندی نتایج ارزیابی توسط مرکز ملی تعالی و پیشرفت و اعلام به سازمان‌ها

بهمن و اسفند 1400

11

برگزاری همایش ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و معرفی سازمان‌های برتر سال 1400

اسفند 1400

12

ارسال گزارش‌های بازخورد ارزیابی ششمین دوره جایزه

بهار 1401