ارزیابی بازدید از محل

ارزیابی سازمان‌های متقاضی حضور در فرآیند جایزه از طریق ارزیابی اولیه اظهارنامه ارسالی به دبیرخانه جایزه، ارزیابی انفرادی ارزیابان و ارزیابی و اجماع تیمی اظهارنامه توسط تیم ارزیابی و سپس بازدید از محل برای رفع ابهامات و شفاف شدن درک حاصله از وضعیت سازمان متقاضی انجام می‌شود.

با ارسال اظهارنامه تعالی سازمان ارزیابی شونده به مرکز ملی تعالی و پیشرفت و بررسی اولیه توسط کمیته‌ی علمی و داوری، نسبت به تعیین گروه ارزیابی آموزش دیده و مجرب، که معمولا مدیران ارشد و میانی سازمان‌های مختلف هستند اقدام می‌شود. تعداد گروه ارزیابی بسته به نوع سازمان و سطح تعالی مورد تقاضا از 2 نفر تا 6 نفر متغییر است.

در گام نخست اظهارنامه تعالی توسط گروه ارزیابی و با مدیریت یکی از ارزیابان با تجربه تر به عنوان ارزیاب ارشد (سر ارزیاب) مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرد. سپس تیم ارزیاب بسته به سطح تعالی و نوع کسب و کار از یک تا 4 روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

دلایل متعددی برای انجام فرآیند بازدید از محل وجود دارد که روشن‌ترین آن بررسی درستی اظهارنامه و استخراج شواهدی از قوت‌ها و بهبودهای سازمان با ارتباط رو در رو با مدیران و کارکنان و درک روح حاکم بر سازمان است. با اتمام بازدید از محل و ارائه گزارش بازخورد کیفی و کمی توسط گروه ارزیابی در نهایت کمیته علمی و داوری مرکز با بررسی گزارش‌های مختلف (گزارش گروه ارزیابی، نحوه تعامل در طول فرآیند، مشارکت در آموزش، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و…) و صحه‌گذاری آن‌ها نسبت به تعیین سطح متقاضیان اقدام خواهد نمود.