آخرین اخبار
:ایران

سطوح جایزه

جایزه تعالی در سه سطح زیر اجراء می گردد:

 • سطح تندیس

سازمانهایی كه مدل تعالی سازمانیرا بطور كامل بكار گرفته و طی دوره عملكرد حداقل ۴ سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ به شرط کسب حد نصاب تعیین شده زیر به تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین دست خواهند یافت.

 • از بین سازمان هایی که امتیاز آن ها بیش از ۷۰۰ باشد یک سازمان که دارای بیشترین امتیاز است به عنوان سازمان برتر معرفی و تندیس زرین دریافت خواهد کرد.
 • سازمان هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از ۶۰۰ باشد، برنده تندیس سیمین خواهند بود.
 • سازمان هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از ۵۰۰ باشد، برنده تندیس بلورین خواهند بود.

 

 • سطح تقدیرنامه برای تعالی

به سازمانهاییكه به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط كسب حد نصاب تعیین شده برای سطوح زیر ” تقدیرنامه ” اعطاء می‌شود.

 • تقدیرنامه ۱ ستاره برای امتیاز بیش از ۲۵۰
 • تقدیرنامه ۲ ستاره برای امتیاز بین ۳۰۱ تا ۳۵۰
 • تقدیرنامه ۳ ستاره برای امتیاز بین ۳۵۱ تا ۴۰۰
 • تقدیرنامه ۴ ستاره برای امتیاز بین ۴۰۱ تا ۴۵۰
 • تقدیرنامه ۵ ستاره برای امتیاز بین ۴۵۱ تا ۵۰۰

 

 • سطح گواهی تعهد به تعالی

به سازمانهایی كه در مسیر تعالی گام نهاده‌اند و با اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند، گواهی “تعهد به تعالی” اعطاء می‌شود

بخش های جایزه تعالی :

جایزه تعالی در بخش های زیر ارایه می شود:

 • بخش ساخت و تولید
 • بخش خدمات
 • بخش سلامت
 • بخش آموزش
 • بخش عمومی

 

 

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.