آخرین اخبار
:ایران

برآورد هزینه متقاضیان شرکت در فرآیند جایزه (ریال)

خدمات و تعهدات دبیرخانه نسبت به شرکتها در قبال هزینه ثبت نامی که از شرکتها دریافت می شود عبارتند از :

 • برگزاری سمینار آموزشی در سطوح مدیران عامل و کارشناسان
 • برگزاری کارگاه آموزشی و دوره های توجیهی
 • تشریح مدل و راهنمایی در زمینه های فرایند خودارزیابی ، پروژه های بهبود و تدوین اظهار نامه در محل سازمانهای متقاضی و دبیرخانه تعالی
 • ارزیابی اظهار نامه
 • ارزیابی بازدید از محل
 • انتشار بروشور و توزیع نشریات و کتب مرتبط با موضوع تعالی
 • ارایه برنامه سه ساله بهبود بر اساس نقاط بهبود و شناسایی شده
 • معاضدت و مشاوره در اجرای طرحهای بهبود
 • پیگیری برنامه های بهبود
 • ارائه گزارش بازخورد
 • برگزاری همایش پایانی و معرفی برگزیدگان

جدول هزینه ثبت نام در جایزه تعالی جمهوری اسلامی ایران(ریال)

تعداد کارکنان

شرکت

سطح تقاضا

نفرات شرکت<=50 ۵۱<=نفرات شرکت<=150 ۱۵۱<=نفرات شرکت<=500 ۵۰۱<=نفرات
سطح تعهد به تعالی  ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
سطح تقدیر نامه ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۶،۰۰۰،۰۰۰
سطح تندیس ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲۳،۰۰۰،۰۰۰

واریز مبلغ به شماره حساب ۰۱۱۱۸۸۱۱۸۸۰۰۸ به نام جایزه تعالی در بانک ملی شعبه ولایت

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.