آخرین اخبار
:ایران

ارکان جایزه

ارکان جایزة تعالی به شرح زیر می باشد

1

شکل شماره ۱– ارکان جایزه تعالی

  • شوراي سياستگذاري:

بالاترين نهاد در هدايت جايزه تعالي شوراي سياستگذاري است. و اعضاي آن، عالی ترین مقامات سازمان های هدف و یا مرتبط و بر حسب نياز مشاورين مرتبط و يا افراد صاحب نظر خواهند بود. اين شورا وظيفه تعيين چشم‌انداز، ماموريت، سياستها، اهداف و همچنين تعریف خطوط كلي اجرائي شدن جايزه از جمله تبلیغات و معرفی آن را بر عهده خواهد داشت. همچنين تائيد صحت فرايند ارزيابي، تائيد خطوط علمي و اجرائي و ساير خروجيهاي كميته‌هاي علمي و داوری و اجرايي بر عهده شوراي سياستگذاري مي‌باشد. دبيری جايزه بر عهده یکی از صاحبنظران و مدیران حاضر در شورا می باشد ،که توسط رئیس شورا تعیین و معرفی می گردد.

  • كميته علمي و داوری :

اين كميته مركب از متخصصين، اساتيد، مشاوران و صاحب‌نظران حوزه تعالي مي‌باشد كه به دعوت شورای سیاستگذاریو به صورت رسمي به عضويت اين كميته درخواهند آمد. اين كميته وظيفه تعريف خطوط علمي، فرهنگ‌سازي، متدولوژيهاي مورد نياز در اجرای پروژه و تحقيقات كاربردي و تحليل نتايج حاصل شده از فرايند ارزيابي همچون نواحی قابل بهبود عمومی را بر عهده خواهد داشت. و همچنین بررسی واعلام نتایج نهایی ارزیابی سازمانهای شرکت کننده در فرآینده جایزه را عهده دار است.

  • كميته اجرايي:

كميته اجرايي مركب مشاوران و صاحب‌نظران حوزه تعالي مي‌باشد. از مهم‌ترين وظايف اين كميته برنامه‌ريزي و هدايت فرايند ارزيابي و بررسی گزارشات بازخور و … مي‌باشد. رياست اين كميته با نظر رئیس شورای سیاستگذاری تعیین و منصوب می گردد.

  • دبيرخانه:

با توجه به اينكه جايزه تعالي يك فرايند دائمي بوده و در طول سال نياز به هماهنگي هاي گسترده‌اي دارد لذا دبيرخانه تعالي ، وظيفه كليه امور مربوط به هماهنگي جلسات كميته‌ها، شوراي سياستگذاري، ثبت و ضبط مذاكرات، اعلام و پيگيري نتايج جلسات، هماهنگي با ارزيابان، هماهنگي حضور ارزيابان جهت ارزيابي و عمليات اداري مرتبط را بر عهده دارد. دبيرخانه مركب از حداقل يك كارشناس متخصص و دو نفر منشي بوده و زير نظر مدیر جايزه هدايت مي‌گردد.

  • كميته‌هاي تخصصي:

به منظور بهبود مستمر علمي فرايند جايزه و توسعه فرهنگ‌سازماني بر حسب نياز كميته‌هاي علمي تخصصي با نظر كميته علمي و داوری تشكيل مي‌گردند تا به تحقيقات در حوزه‌هاي مختلف همچون بهينه‌كاوي                                        (Bench Marking) ، بررسي آخرين دستاوردهاي علمي كشورها و سازمانهاي ديگر داخلي و … بپردازند.

  • ارزيابان :

ارزيابان متخصصين حرفه‌اي ارزيابي جوايز تعالي مي‌باشند كه حداقل دوره آموزشی تربیت ارزیاب و دوره های مرتبط با تعالی را طي كرده و داراي سوابق مورد تائيد باشند. شرايط و ضوابط انتخاب ارزيابان در كميته علمی و داوری تعيين و توسط کمیته اجرائی به اجرا گذارده خواهد شد. ارزيابي  هر يك از سازمانها توسط يك تيم ارزياب انجام مي‌گيرد كه شامل يك سرارزياب حرفه‌اي و تعدادی ارزياب با صلاحیت خواهد بود.

وظیفه اصلی توانمندسازی ارزیابان که از سازمانهای هدف انتخاب می گردند بر عهدة دبیرخانة جایزه می باشد.

کلیه حقوق این وبسایت برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت محفوظ می باشد.